Funsionariu SEJD nain 25 Partisipa Formasaun kona-ba Dijitalizasaun Arkivu

By Media DNICT 23 Outobru 2020, 07:28:42 TLs JUVENTUDE
Funsionariu SEJD nain 25 Partisipa Formasaun  kona-ba Dijitalizasaun Arkivu

S.E Eng. Abrão Nokosiku Saldanha hato’o hela diskursu iha abertura formasaun dijitalizasaun arkivu iha sala reuniaun SEJD Lecidere Dili (22/10/2020). Ho formasaun ne’e funsionariu sira iha ona koñesimentu ba rejistu arkivu ho Sistema dijital. Imajen/DNICT


DILI- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu Eng. Abrão Nokosiku Saldanha halo abertura ba formasaun dijitalizasaun arkivu ba funsionariu SEJD iha sala reuniaun SEJD Lecidere, Dili.

Formasaun ida ne’e realiza iha loron-22 fulan-Outobro tinan-2020 ho intensaun atu funsionariu sira hetan koñesimentu kona-ba arkivu tuir servisu administrasaun dijital.

Sekretáriu Estadu Abrao Saldanha hatete katak dijitalizasaun no protesaun ba arkivu ne’e importante tebes atu preserva SEJD nia Memória Institusional, no tamba ne'e funsionariu sira tenki partisipa ho diak atu bele aplika kedas iha sira nia serbisu fatin.

"Ohin loron ema barak mak uza ona teknolojia foun iha servisu fatin. Dadus barak mak persiza arkiva no dadus sira ne’e tenki tuir sistema dijitalizasaun. Ha'u nia mehi ida mak governasaun dijitalizadu bele hahu iha SEJD durante ha'u nia mandatu ida ne'e," Sekretariu Estadu esplika.

Entretantu, Diretora Nasional Diresaun Informasaun, Komunikasaun no Teknolojia (DNICT) iha SEJD, Aida de Jesus Soares hatete formasaun ba arkivu dijital ne’e mai husi polítika dijitalizasaun ne'ebé Sekretariu Estadu lori mai SEJD atu garante no prezerva memoria institusional.

"Durante ne’e, SEJD iha arkivu rasik maibé uza sistema manual deit. Tamba ne'e ha'u agradese Sua Excellencia Sekretariu Estadu ba polítika ne'ebé ita bele hahu tau iha prátika ohin liu husi formasaun ida ne'e tamba importante tebes duni atu asegura SEJD iha sistema ne'ebé diak ba prezerva memoria institusional," Diretora Aida de Jesus Soares hatete.

Formador ba formasaun ida ne'e mai husi DNICT ho partisipante husi diresaun no unidade sira iha SEJD nian hamutuk ema nain 25. Hafoin formasaun ida ne'e, diresaun sira sei bele iha kapasidade ona atu dijitaliza arkivu sira hotu diresaun nian.

Dijitalizasaun arkivu manual sira sei hahu ho dokumentu sira husi loron dahuluk Sekretariu Estadu Abrao Saldanha tama iha SEJD no hafoin mak sei inklui mós arkivu manual sira hotu SEJD nian ne'ebé eziste durante ne'e.

#FoinSaeMillennialForsaKriativa #DesportuIhaSosiedadeNoPrestasaun

@copyrigthDNICT-SEJD 2020
Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu