Grupu Klibur Kalohan Foun Suku Lahane Oriental koileta Ikan Nila hetan rendementu $ 360.00
Grupu Klibur Kalohan Foun Suku Lahane Oriental koileta Ikan Nila hetan rendementu $ 360.00

By Admin 15 Setembru 2022, 08:21:56 TLs JUVENTUDE
Grupu Klibur Kalohan Foun Suku Lahane Oriental koileta Ikan Nila hetan rendementu $ 360.00

Dili; Loron 13, fulan Setembru, tinan 2022; Sekretária Estadu Juventude no Desportu, serbisu hamutuk ho autoridade lokal nomos Sentru Juventude Comoro (CCYC) koileta ikan nila iha suku Lahane Oriental, Aldeia suhurama, Postu Administrativu nnain feto, Munisipiu Dili.
  
Iha intervensaun Diretór Nasional Kreatividade Juventude Sr. Cesarino da Silva hatete lori Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu nia naran hakarak hato’o parabens ba grupu Klibur Kalohan Foun (KKF), ne’ebe mak ohin konvida ita hotu mai asiste  hodi hare direita rezultadu saida mak grupu ne’e atinji no parabens ba imi nia grupu.

“Hanesan ita hotu hatene katak vizaun politika iha SEJD ba area juventude maka “Foin sa’e Milenial Forsa Kriativa”, vizaun politika ne’e, atu ezizi ema hotu atu rekoñese joven sira nia potensia atu oferese solusaun ba problema sosiais nian ne’ebe ita nia rain hasoru, liu-liu problema ne’ebe joven rasik hasoru mak problema dezempregu, problema rendimentu no problema sira seluk ne’ebe joven sira hasoru.” Dehan Diretór.

Diretór hatutan liu tan katak Programa ida ne’e SEJD hala’o ho intensaun atu estimula joven sira nia atividade ekonómika liu husi fo apoiu oituan ba atividade sira ne’ebé mak joven sira hala’o iha seitor produtivu sira hanesan agrikultura, peskas, turizmu no prezervasaun meiu-ambiente. Programa ida ne’e ita bolu estímulu tamba ninia intensaun no funsaun mak atu ajuda halo boot tan deit atividade sira ne’ebé mak iha ona, ho objetivu atu ajuda joven sira hala’o atividade sira ne’e ho maneira sustentavel.

Iha fatin hanesan Xefe Suku Lahane Oriental Trindade do Amaral Pinto Baptista hatete  joven sira uluk ita nia katuas Veteranu sira ne’ebe fo an ba rai ida ne’e no kontrubui ba Nasaun ida ne’e to'o ba fraze ida mak independensia. Tamba ne’e nudar lider komunitária hato’o mensajén ba joven sira katak katuas sira bele kria grupu ida ba joven sira prepara fatin ida atu hakiak ikan, ohin loron hatudu duni katak joven sira mos bele, hau apela ba joven sira aproveita ba faze ukun an ne’e, no liberdade ne'e tenke aprende no halo asaun pozitivu ba rai ida ne’e. Dehan Xefe Suku hodi enkora Joven sira.

Enkuantu Xefe grupu Klibur kalohan foun Joao Manuel Correa hatete Objetivu husi atividade ne’e mak ami hakarak atu halo ida ne’e sai ezemplu ba joven hot-hotu. klaru katak hanesan ita nia rendimentu  ne’e atu lori ba iha ne’ebe, importante mai ami mak ami hakarak ami nia komunidade sira asesu nafatin ba buat ne’ebe diak, tamba atividade ne’e relasiona ho Ekonomia no mos ba saude, hodi hasa’e nutrisaun umanu nian.

Grupu KKF ne’e hari’i iha tinan 2018 ho joven voluntáriu, objetivu mak atu akumula joven sira iha fatin ida hodi kria atividade ne’e iha aldeia suhurama ne’e, atu ne’e bele hamenus dezempregru rai laran. Grupu KKF(Klibur Kalohan Foun) nia membru hamutuk nain sanulu resin 17 mesak joven mane hotu. Grupu ne’e hetan apoiu husi orsamentu SEJD atravez Sentru Juventude Comoro ba programa istimulu emprendedorizmu juventude suku ho montante orsamentu hamutuk $750 .00. Total ikan nila ohin koileta ne’e hamutuk 72 kilograma, kada kilograma ida ho folin  $ 5.00, Total rendimentu ne’ebé ohin hetan hamutuk $ 360.00. Akresenta Xefe Grupu KKF

Atividade koileta ikan nila ne’e partisipa husi Xefe Suku Lahane Oriental, Xefe Aldeia Suhurama, OPS-PNTL, Program Manajer CCYC, Ekipa Avaliador husi HASATIL no mos funsionariu USPA husi postu administrative nain feto. 

#FoinsaeMilenialForsaKriativa  
#DesportuIhaSosiedadeNoPrestaun
Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu