Muda Ba Leten

Fila Fali Ba Pajina Prinsipal

Informasaun Kategoria "JUVENTUDE"

kulaat.jpg

S.E Abrao Saldanha Apresia Grupu ...0

👤Media DNICT 🕔13:05:44, 08 Marsu 2021

ERMERA- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) Eng. Abrão Nokosiku Saldanha, iha loron-04 fulan-Marsu tinan-2021 ne’e vizita grupu Ermera Ai-kulat Mutin Organiku (EAMO). Iha vizita ne’e . . .

Lee Kontinua
nagaaa.jpg

SEJD Vizita Grupu IDOR...0

👤Media DNICT 🕔13:02:00, 08 Marsu 2021

ERMERA- Excellencia Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) Eng. Abrão Nokosiku Saldanha, iha loron-04 fulan-Marsu tinan-2021 ne’e vizita joven ho defisiensia Ermera ne’ebé . . .

Lee Kontinua
IMG_2810.jpg

S.E Abrao Saldanha Vizita Centru ...0

👤Media DNICT 🕔13:18:26, 05 Marsu 2021

ERMERA- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Eng. Abrão Nokosiku Saldanha iha loron-04 fulan-Marsu tinan-2021 ne’e halao viajen ba munisipiu Ermera hodi partisipa expozisaun juvenil iha . . .

Lee Kontinua
IMG_2762.jpg

SEJD Elojia Expozisaun Juvenil i...0

👤Media DNICT 🕔13:05:32, 05 Marsu 2021

ERMERA- Sekretáriu Estado Juventude no Desportu (SEJD), Abrão Nokosiku Saldanha partisipa expozisaun juvenil iha setor produtivu kinta feira ne’e iha salaun Parokia Nosa Senhora da Graça . . .

Lee Kontinua
IMG_2539.jpg

SEJD, MTCI no IADE Sei Explora Po...0

👤Media DNICT 🕔08:46:02, 01 Marsu 2021

DILI- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) Eng. Abrão Nokosiku Saldanha, iha kinta, loron 25 fulan fevereiru tinan 2021, halo enkontru ho Vice Ministru Turismo, Komersiu no Industri (MTCI; sigla . . .

Lee Kontinua
IMG_2439.jpg

Sekretariu Estadu Abrao Saldanha ...0

👤Media DNICT 🕔08:07:17, 25 Febereiru 2021

DILI- Sekretária Estadu Juventude no Desportu (SEJD) Eng. Abrão Nokosiku Saldanha, kuarta loron 24 fulan fevereiru tinan 2021 ne’e hetan tan konvite hodi sai orador ba atividade orientasaun iha . . .

Lee Kontinua
8.jpg

Istoria Susesu : Ameta, Foin-sa...0

👤Media DNICT 🕔12:46:37, 24 Febereiru 2021

AMETA, FOIN-SA'E KRIADOR IDA, INSPIRASIONAL   Susesu la mosu mai hanesan milagre, mehi kalan la transforma diretamente ema nia destinu, sa-tan mehi iha loron manas alias “mimpi di siang . . .

Lee Kontinua
IMG_1994.jpg

SEJD Sei Harii Unidade Servisu 48...0

👤Media DNICT 🕔08:16:57, 23 Febereiru 2021

DILI- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) Excellensia Eng. Abrão Nokosiku Saldanha sai orador iha Universidade Oriental Timor Loro Sa’e ( UNITAL). Sekretáriu Estado nia prezensa iha . . .

Lee Kontinua
MAE.jpg

SEJD ho MAE Koalia Prosesu Serbis...0

👤Media DNICT 🕔14:25:16, 18 Febereiru 2021

DILI- Sekretáriu Estado Juventude no Desportu Eng. Abrão Nokosiku Saldanha hasoru malu ho Ministru Administrasaun Estatal, Dr. Miguel Pereira de Carvalho iha sala reuniaun Ministeriu Estatal nian Iha . . .

Lee Kontinua
Portugal.jpg

SEJD no Portugal Komprometidu h...0

👤Media DNICT 🕔11:05:12, 12 Febereiru 2021

DILI- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu Eng. Abrão Nokosiku Saldanha hala’o sorumutu ho embaixador Portugál nian iha Timor Leste José Pedro Machado Vieira. Sorumutu ne’e . . .

Lee Kontinua

Informasaun Foto

Informasaun Animasaun

Le'e Kontinua