SEJD Apresia Joven Sira neebe Produs Ona Adubu Organiku

By Media DNICT 08 Marsu 2021, 14:36:12 TLs JUVENTUDE
SEJD Apresia Joven Sira neebe Produs Ona Adubu Organiku

Fotografia : Sekretáriu Estado Juventude no Desportu Eng. Abrão Nokosiku Saldanha foto hamutuk ho joven sira gurpu TILOFE hafoin vizita fatin produsaun adubus iha suku Fatukeru,Ermera (04/03/2021). Imajen/DNICT


ERMERA- Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, Eng. Abrão Nokosiku Saldanha enkoraja foinsa’e sira ne’ebé halo produsaun adubus orgániku iha suku Fatukeru, Ermera. Sekretáriu Estadu hatete ho prezenza ninian iha fatin refere bele explora atividade joven sira nian sai referensia ba programa sira ne’ebé sai ona tarjetu SEJD nian hodi fo estimulu ba joven sira iha area produtivu emprendedorimu sosial, “marka prezensa fo apoiu enkoraja nafatin sira no hare rasik programa nebe SEJD fo apoiu ona, no hare rasik adubus nebe produs, sira distribui ona produtu ne’e to’o Dili”, dehan S.E Abrão.

Vizita iha grupu TILOFE nudar oportunidade ida mak governante ne’e aproveita durante nia viajen ba munisipiu Ermera hodi partisipa expozisaun Juvenil ba setor produtivu ne’ebé organiza husi APFTL no parseria ho ajensia internasional Oxfam iha salaun Parokia Nosa Senhora da Graça Gleno, munisipiu Ermera.

Diretor Timor-Leste Organic Fertiliser (TILOFE) Sr Zecky Martins do Carmo hatete grupu ne’e hetan apoiu fundu husi SEJD liu husi programa Tri in One, no ohin loron grupu ne’e iha koñesimentu produs adubu orgániku hodi redus audubu kimiku ne’ebé durante ne’e komunidade sira uza, “se nia koñesementu adubus kimiku ne’e nia impaktu negativu ba rai, ba ema nia saude inklui ba aihoris, entaun ami konvida ona komunidade sira nia hakarak atu presiza adubus organiku, ami husi grupu Timor-Leste Fertalizer prepara adubus organiku kualidade no presu diak ba ita boot sira bele mos tuir ami nia pagina adubus organico Timor-Leste”, dehan Zecky Martins.

Zecky Martins do Carmo esplika, gurpu TILOFE kompostu husi ema nain 11 , mane neen (6) no feto nain lima (5). Husi nain 11 ne’e nain ualu (8) graduadu husi fakuldade agrikultura iha East Timor Coffee Institute (ETCI) Ermera. Nudar Zecky, agora dadaun ne’e kliente barak asesu ona ba produtu ne’e, mai husi grupu jardineiru sira iha Timor-Leste nian, liu-liu iha iha Dili no grupu kooperativa viveirus sira husi Ermera, grupu ida ne’e mos hetan mentor husi IADE no knua juventude fila liman nia apoiu bele lao no ami hetan investimentu liu-liu makina ne’ebe hetan husi USAID Avansa Agricultura.

“Ita nia hanoin katak problema pratika utilizados kimikus no dezempregus ne’e sai problema ida ke global, tamba ne’e ami luta makas mak ba futuru ita grupos sei prontu hasa’e nia kualidade no kuantidade produsaun ho kualidade para bele halo distribuisaun ba to’o munisipiu hotu”, tenik Zecky do Carmo.

Diretor TILOFE ne’e bolu ema hotu nia atensaun atu prátika uza adubus organiku, “mai ita pratika utilizada adubus organikus hodi kontribui ba agrikultor organika nune’e mos bele atinji agrikultuores sustentabel , tamba ita koalia kona-ba agrikultor sustentavel ne’e katak rai ne’e komponente importante ita utiliza ho organico para bele kuda aihoris sira”, hatutan Zecky.

Lider TILOFE ne’e apela ba foinsa’e kreativu atu sai mata dalan ba toos nain sira. “ba foinsa’e sira mai ita kretivu tamba ne’e mak lema husi ami nia grupu mak ida ne’e diak liu husu osan ba o nia kreatividade duke husu ba o nia nasaun, katak bainhira guvernu fo servisu atraves o nia kreativu, mai ita hamutuk no ita laos to’os nain maibe ita sai mata dalan ba to’os nain sira iha terenu mai pratika ita nia siensia lori hikas ita nia matenek ne’e fila ba terenu tamba ita nia komunidade presiza hela ita nia kontribuisaun, husu ba centru juventude sira atu tau matan nafatin ba grupu sira seluk atu nune’e grupu sira seluk mos asesu hanesan TILOFE”, konklui Zecky.

Alumni Parlamentu foinsa'e Timor-Leste parseria ho agensia Internasional Oxfam Realiza expozisaun juvenile ne’e iha Salaun Parokial munisipiu Ermera, Postu Administrativu Ermera-Glenu, expozisaun ida ne'e partisipa husi: Membru Governu maka hanesan, Ministru Turismu, Komersiu Industria, Ministru Agrikultura no Peskas, Secretaria Estadu Joventude no desportu, Secretaria Estado koperativa. Autoridade Munisipal Ermera, reprezentante Administrador Munisipiu Ermera, ONG parseiru sira, grupu kreativu sira husi Munisipiu Ermera, Estudantes no Komunidade sira.

 

#FoinSaeMillennialForsaKriativa #DesportuIhaSosiedadeNoPrestasaun

@copyrigthDNICT-SEJD 2021
Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu