SEJD Enkoraja Joven Sira Atu Sai Autor Ekonomika Hodi Kontribui Fo Solusaun Ba Ita Nia Rain

By Admin 11 Outobru 2022, 08:55:56 TLs JUVENTUDE
SEJD Enkoraja Joven Sira Atu Sai Autor Ekonomika Hodi Kontribui Fo Solusaun Ba Ita Nia Rain

Manufahi; loron-10 fulan-Outubru tinan-2022; Kordenador Empreendedorizmu Sosial Juventude Suku iha Sekretária Estadu Juventude no Desporto [SEJD], Sr. Manuel Monteiro hamutuk ho Autoridade lokal nomós CEFOBOM halo lansamentu koileta ikan husi Grupu Haburas Juventude Mirbuti  iha Aldeia Kotalala, Postu Administrativu Same, Munisipiu Manufahi.

Aproveita oportunidade ne’e, lori Sua Exelénsia Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu Eng. Abrão Nokosiku Saldanha nia nia naran hato'o parabens ba Centro Foinsa'e "Dom Boaventura" Maun-Fahe [CEFOBOM] ne'ebé servisu hamutuk ho Grupu Haburas Juventude Mirbuti no ohin hatudu nia rezultadu husi koileta ikan.

“Programa Nasionál Istimulu Empreendedorizmu Sosial Juventude Suku ne'ebe SEJD hahu implementa iha tinan kotuk, mai ho intensaun atu istimula no enkoraja joven sira hala'o atividade produtivu sira seitor produtivu sira hanesan agrikultura, peskas, turizmu no prezervasaun meiu-ambiente hodi fo rendimentu ba sira nian an rasik,” Katak Sr. Manuel Monteiro.

Nia mos haktuir katak, Sr. Sekretariu Estadu, Eng. Abrão Saldanha Nokosiku mai asumi kargu nu’udár Sekretariu Estadu Juventude no Desportu ho vizaun polítika iha area juventude mak “Foin-Sa’e Millennial Forsa Kriativa”, Vizaun ida ne’e ejiji ema hotu-hotu atu fo rekoñesimentu ba Joven sira nia kapasidade nu’udár potensia no forsa boot ida hodi fo solusaun ba problemas oioin ne’ebé mak joven sira rasik no sira nia sosiedade hasoru iha sira nia moris, signifika joven sira presiza hetan espasu ne’ebé adekuadu no apropriadu atu sira bele explora sira nia potensia ho diak, no mós expresa sira nia kapasidade hodi fornese solusaun ba problemas ka kestoins sira ne’ebé mak ita nia sosiedade enfrenta.

“Atividade ida ne’ebé ita joven sira iha grupo Haburas Joven Merbuti sira halo ne’e, atividade ida deit, maibé bele tulun fo solusaun ba problema lubuk ida iha ita nia sosiedade. Ita nia joven sira iha problema ho buka serbisu. Atividade hakiak ikan ne’e kria serbisu sira nia an rasik. Sira serbisu iha kolam ikan nian, sira la ba tur hemu tua arbiru, halo problema,” Sr. Manuel fo hanoin.

Ikan ne’ebé sira hakiak ne’e, wainhira ita koilleta ohin, sira faan no ne’e fo rendimentu ba sira. Ikan sira ne’e mós sei tulun ita nia komunidade sira iha ne’e, atu bele asesu ba aihan ne’ebé mak nutritivu. Ikan diak ba labarik sira nia dezenvolvimentu kakutak. Nune’e atividade ida ne’e tulun mós fo solusaun ba disponibilidade aihan nutritivu.

Ho nune’e, mak ita bele enkoraza ita nia joven sira bele hala’o atividade ekonómika ho seriu duni, no neneik-neneik sira bele sai autor ekonómika ka pelaku ekonomi ne’ebé bele kontribui fo solusan ba ita nia rain nia problema sosio-ekonómika sira ne’ebé ita hasoru.

Ha’u hein no hakarak hato’o Sr. Sekretariu Estadu nia apelu ba maluk joven sira iha grupo Haburas Joven Merbuti atu labele para ho koilleta ida ohin. Halo koilleta ida ohin pontu ne’ebé mak sei lori susesu boot no barak liu tan ba itaboot sira. Sai ezemplu ne’ebé bele inspira imi nia maluk joven sira seluk iha Same, Manufahi no iha Timor-Leste laran tomak.

Atividade koileta ikan ne’e partisipa husi Administradór Munisípiu Manufahi, Sr. Arantes Sarmento Izak, reprezentante Direitór Agrikultura Manufahi,  Maneger Centro Foinsa'e Dom Boa Ventura Maun Fahe-Same, Sr. Antonino Sarmento, Estensionista Suku Letefoho, Direitór CCDC, membru Grupu,  komunidade no jornalista sira husi RTTL, TimorPost no Radio Comunidade 1912.

#FoinSaeMillennialForsaKriativa

#DesportuIhaSosiedadeNoPrestasaun
Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu