SEJD Hatoo Opiniaun iha Audensia Publika kona-ba Projeitu Lei ba Protesaun Labarik

By Admin 11 Julhu 2021, 19:03:40 TLs JUVENTUDE
SEJD Hatoo Opiniaun iha Audensia Publika kona-ba Projeitu Lei ba Protesaun Labarik

DILI - Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Eng. Abrão Nokosiku Saldanha partisipa hodi fohanoin iha audensia públika ne’ebé Komisaun F Parlamentu Nasional hala’o iha Hotel Timor, Dili, Kinta (08/07/2021) kona-ba projetu lei ba protesaun labarik no juventude.

Durante audiensia ne’e, Sekretariu Estadu Abrão Saldanha hatete katak “SEJD nia papel importante ida mak kontribui direitamente ba dezenvolvimentu joven sira nian, atu oinsa hamenus hahalok krimi sira ne’ebé akontese ba joven sira, mak hadook husi krimi, violensia, no hahalok anti sosial sira seluk.”

Sekretariu Estadu ne’e akresenta liu tan, “hanesan ita hotu hatene desportu nu’udár dalan ida atu muda joven sira nia enerjia negativa ba enerjia pozitiva no tulun joven sira aprende kona-ba oinsa moris hamutuk ka moris iha unidade.”

Sekretariu Estadu Abrão Saldanha nota katak importante tebes ba Timor-Leste atu iha lei sobre protesaun ba labarik no joven sira, “liuliu protesaun ba sira ne’ebé iha nesesidade espesial hanesan; labarik no joven sira ne’ebé moris ho difisiensia no orientasaun sexuais diferente. Tamba dalabarak sira sai vitima ne’ebé dobro no mós sira nia nesesidade no orientasaun dala barak mak vulneravel liu ba abuzu oinoin no violensia sira.” 

Iha parte seluk, Prezidente Komisaun F Parlamento Nasional, Deputadu Noe Ximenes da Silva agradese Sekretariu Estadu Juventude no Desportu nia prezenza no opiniaun sira ne’ebé mak hato’o iha audiensia públiku ida ne’e tamba SEJD mos nia programa relevante tebes ho projetu lei ne’e.

“Purezemplu, projetu lei ne’e la engloba ema ho defisiensia sira, entaun tenke altera kapitulu balun atu bele engloba mos ema ho difisiensia, ne’eduni mak Komisaun F mos rona opiniaun husi entidade sira hanesan Sekretariu Estadu Juventude no Desportu,” Prezidente Komisaun F esplika. (*)

 

#FoinSaeMillennialForsaKriativa #DesportuIhaSosiedadeNoPrestasaun

@copyrigthDNICT-SEJD 2021
Hakerek Komentariu Iha Facebook

Hakerek Komentariu Iha Account Facebook

Hare Komentariu Hotu-Hotu

Hakerek Komentariu